appbook
ชื่อทนาย
Displaying 201 - 237 of 237
หมายเลขดำที่/พศ วันนัดพิจารณา นัดมาทำไม เวลา ห้องพิจารณาคดี ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (Line) ชื่อทนาย
ม47/66 3 เมษายน 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นายพีรณัฐ แก้วสง่า
ม495/64 4 เมษายน 2566 ฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค3 9 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายอุเทน แก้วประโคน
ม546/64 4 เมษายน 2566 ฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค3 9 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นายสงกรานต์ ดิษฐอั๊ง
มE13/2566 3 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายชัยทวี พรมเสมอ
มE14/2566 3 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายวรโชติ พรหมนาม
มE15/2566 3 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายธัชกร ปุญพรธนโชติ
มE17/2566 3 เมษายน 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาวชญานิศ วิลาวรรณ
มE58/2565 4 เมษายน 2566 ฟังคำสั่งหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค3 9 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นายเทวินทร์ ทองเถาว์
อ.4324/61 5 เมษายน 2566 ฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค3 9 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นางสาวพิลาสลักษณ์ ทิพย์คงคา
อ10271/63 3 เมษายน 2566 นัดพร้อมหรือฟังคำพิพากษา 9.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายพิสิษฐ์ เสียงบัณฑิตกุล
อ1058/66 5 เมษายน 2566 ฟังคำพิพากษา 9 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นางสาวนัชฑมณ ภมรภูวนนต์
อ1093/66 3 เมษายน 2566 ตรวจพยานหลักฐาน 9 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นายปุริมปรัชญ์ จันทร์กองกวิน
อ1337/65 5 เมษายน 2566 ฟังผลการชำระหนี้/ฟงัคำพิพากษา 10 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นายถิรวัฒน์ โชติกมา
อ1876/64 3 เมษายน 2566 นัดพร้อมหรือฟังคำพิพากษา 9.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายถิรวัฒน์ โชติกมาศ
อ3620/65 4 เมษายน 2566 นัดพร้อมหรือฟังคำพิพากษา 9.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายปุริมปรัชญ์ จันทร์กองกวิน
อ378/66 3 เมษายน 2566 ไต่สวนมูลฟ้อง 13.3 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นางเกษร วงสุวัน
อ391/66 3 เมษายน 2566 ไต่สวนมูลฟ้อง 9 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx ร.ต.อ.อัครเดชา พรรณานนท์
อ400/66 3 เมษายน 2566 ไต่สวนมูลฟ้อง 13 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นายฉัตรพล อนุกูล
อ425/66 3 เมษายน 2566 ไต่สวนมูลฟ้อง 13 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายเจษฎาพงษ์ เชื่องดี
อ502/66 3 เมษายน 2566 ไต่สวนมูลฟ้อง 13.3 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายเจษฎาพงษ์ เชื่องดี
อ556/66 3 เมษายน 2566 ไต่สวนมูลฟ้อง 13.3 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv -
อ5612/65 5 เมษายน 2566 ฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ 9 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นายทศ บุญปลูก
อ5712/64 5 เมษายน 2566 ฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ 9 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นางสาวนันทวดี โฆมานะสิน
อ637/66 3 เมษายน 2566 ตรวจพยานหลักฐาน 9 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นายทศ บุญปลูก
อ6464/65 3 เมษายน 2566 นัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษา 9.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายชูเกียรติ วงศ์เทพเตียน
อ663/64 4 เมษายน 2566 นัดฟังผลการชำระหนี้หรือฟังคำพิพากา 13.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายเจด็จ พลเสน
อ664/64 4 เมษายน 2566 นัดฟังผลชำระหนี้หรือฟังคำพิพากษา 13.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายเจด็จ พลเสน
อ702/66 5 เมษายน 2566 สอบคำให้การคดีส่วนแพ่งและฟังคำพิพากษา 9 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นางสาวนัชฑมณ ภมรภูวนนต์
อ711/66 3 เมษายน 2566 ตรวจพยานหลักฐาน 9 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นางสาวกวิสรา ประเสริฐ
อ7666/65 5 เมษายน 2566 สืบพยานโจทก์-จำเลย 9 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นางสาวกาญจนี เสสะเวช
อ947/66 4 เมษายน 2566 ไต่สวนมูลฟ้อง 13.3 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายมานพ กฤษณวิภาคพร
อ980/66 4 เมษายน 2566 ไต่สวนมูลฟ้อง 9 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นางระเบียบ พรมดาว
อ981/66 4 เมษายน 2566 ฟังคำพิพากษา 9 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายปุริมปรัชญ์ จันทร์กองกวิน
อ983/66 4 เมษายน 2566 ฟังคำพิพากษา 9 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายคำพัน มูลสาร
อ984/66 4 เมษายน 2566 ฟังคำพิพากษา 9 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายเจด็จ พลเสน
อ993/66 5 เมษายน 2566 ไต่สวนมูลฟ้อง 13.3 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นางสาวพรรณนภา ประทีปะเสน
อ996/66 4 เมษายน 2566 ไต่สวนมูลฟ้อง 13.3 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นายสราวุธ วงศ์ทองดี

พัฒนาโดย นายวีระยุทธ ประชุมรักษ์  พนักงานคอมพิวเตอร์
ประจำศาลแขวงอุบลราชธานี
หากโปรแกรมมีปัญหา กรุณาโทร 0876188331

free counter