appbook
Displaying 151 - 200 of 1484
หมายเลขคดีดำที่/พศ วันนัดพิจารณา นัดมาทำไม เวลา ห้องพิจารณาคดี ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (Line) ชื่อทนาย
ผบ6007/63 ฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค3 9 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายภาณุพงษ์ หลักคำ
ผบ6008/63 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายสมเกียรติ กลิ่นกมล
ผบ6028/63 ฟังคำพิพากษา 9 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายสมเกียรติ กลิ่นกมล
ผบ6029/63 ฟังคำพิพากษา 9 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายสมเกียรติ กลิ่นกมล
ผบ6030/63 ฟังคำพิพากษา 9 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายสมเกียรติ กลิ่นกมล
ผบ6064/63 17 มกราคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายธนรินทร์ พงษ์เพชร
ผบ6103/63 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นายธนฉัตร วิทยาขาว
ผบ6103/63 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9.3 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นายธนฉัตร วิทยาขาว
ผบ6104/63 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นายธนฉัตร วิทยาขาว
ผบ6115/63 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นางสาวปารียา ทีปีเนตร
ผบ6116/63 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นางสาวปารียา ทีปีเนตร
ผบ6117/63 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นางสาวปารียา ทีปีเนตร
ผบ6118/63 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นางสาวปารียา ทีปีเนตร
ผบ6119/63 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นางสาวปารียา ทีปีเนตร
ผบ6120/63 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นางสาวปารียา ทีปีเนตร
ผบ6121/63 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นางสาวปารียา ทีปีเนตร
ผบ6122/63 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นางสาวปารียา ทีปีเนตร
ผบ6123/63 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นางสาวปารียา ทีปีเนตร
ผบ6124/63 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นางสาววิไลพร เฉลียวพงษ์
ผบ6125/63 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นางสาววิไลพร เฉลียวพงษ์
ผบ6126/63 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นางสาววิไลพร เฉลียวพงษ์
ผบ640/64 17 มกราคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายปริญญา สร้อยสิงห์
ผบ664/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายวุฒิชัย ทีปิวัฒน์
ผบ667/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายวุฒิชัย ทีปิวัฒน์
ผบ707/64 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13.3 10 http://line.me/ti/g/BILVRqpJYd นายองอาจ บัวดก
ผบ7119/62 ฟังคำสั่งศาลฎีกา 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายเจษฎาพงษ์ เชื่องดี
ผบ745/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นางสาวรสนาวรรณ โพธิ์จันทร์
ผบ746/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นางสาวรสนาวรรณ โพธิ์จันทร์
ผบ747/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นางสาวรสนาวรรณ โพธิ์จันทร์
ผบ748/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นางสาวรสนาวรรณ โพธิ์จันทร์
ผบ752/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นางสาวรสนาวรรณ โพธิ์จันทร์
ผบ753/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นางสาวรสนาวรรณ โพธิ์จันทร์
ผบ754/64 นัดไกล่เกลี่ย ให้การหรือสืบพยานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 9 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นางสาวรสนาวรรณ โพธิ์จันทร์
ผบ77/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นางสาวธนิษฐา พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผบ783/64 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 10 http://line.me/ti/g/BILVRqpJYd นายธวัชชัย มงคลกิจทวีผล
ผบ784/64 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 10 http://line.me/ti/g/BILVRqpJYd นายธวัชชัย มงคลกิจทวีผล
ผบ794/64 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นางสาวณัฐพภัสร ขวัญนู
ผบ855/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นางสาวธนิษฐา พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผบ857/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นางสาวธนิษฐา พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผบ858/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นางสาวธนิษฐา พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผบ860/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นางสาวธนิษฐา พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผบ861/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นางสาวธนิษฐา พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผบ863/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นายวุฒิชัย ทีปิวัฒน์
ผบ894/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 14 11 http://line.me/ti/g/eZmp9SXRRY นายนฤชา นวภาณพงษ์
ผบ895/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 14 11 http://line.me/ti/g/eZmp9SXRRY นายนฤชา นวภาณพงษ์
ผบ896/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 14 11 http://line.me/ti/g/eZmp9SXRRY นายนฤชา นวภาณพงษ์
ผบ902/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 14 11 http://line.me/ti/g/eZmp9SXRRY นายนฤชา นวภาณพงษ์
ผบ921/64 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 11 http://line.me/ti/g/eZmp9SXRRY นายสมเกียรติ กลิ่นกมล
ผบ93/64 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 10 http://line.me/ti/g/BILVRqpJYd นายวุฒิชัย ทีปิวัฒน์
ผบ941/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 นางสาวรสนาวรรณ โพธิ์จันทร์

พัฒนาโดย นายวีระยุทธ ประชุมรักษ์  พนักงานคอมพิวเตอร์
ประจำศาลแขวงอุบลราชธานี
หากโปรแกรมมีปัญหา กรุณาโทร 0876188331

free counter