appbook
ชื่อทนาย
Displaying 151 - 200 of 486
หมายเลขดำที่/พศ วันนัดพิจารณา นัดมาทำไม เวลา ห้องพิจารณาคดี ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (Line) ชื่อทนาย
ผบE2212/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 10.3 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นางสาวสุดารัตน์ พาโพธิ์
ผบE2235/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายจิตติพัฒน์ แก้วภูพาณิชย์
ผบE2236/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นายจำนงค์ ศิระโมคภา
ผบE2237/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นายจำนงค์ ศิระโมคภา
ผบE2238/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายนฤชา นวภาณพงษ์
ผบE2239/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นางสาวจิตตานันท์ บุญช่วย
ผบE2240/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายนฤชา นวภาณพงษ์
ผบE2247/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายนฤชา นวภาณพงษ์
ผบE2256/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายนฤชา นวภาณพงษ์
ผบE2260/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายนฤชา นวภาณพงษ์
ผบE2268/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายนฤชา นวภาณพงษ์
ผบE2269/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายนฤชา นวภาณพงษ์
ผบE2270/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายนฤชา นวภาณพงษ์
ผบE2271/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 10.3 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายนฤชา นวภาณพงษ์
ผบE2272/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 10.3 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายนฤชา นวภาณพงษ์
ผบE2273/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 10.3 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายวิทยา สมบูรณ์
ผบE2274/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 10.3 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายวิทยา สมบูรณ์
ผบE2279/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 10.3 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายฉัตรชัย แดนจันทึก
ผบE2280/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 10.3 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นางสาวเรณุภา นามพิชัย
ผบE2281/2566 31 พฤษภาคม 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9.3 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายศราวุธ จอมเขียว
ผบE2288/2564 31 พฤษภาคม 2566 ฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค3 9 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นางพรสวรรค์ สังข์สังวาลย์
ผบE2291/2566 30 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาวโชติรส ดรุณพันธ์
ผบE2292/2566 30 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาวโชติรส ดรุณพันธ์
ผบE2293/2566 31 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 16.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายเดชา โพธิ์ชัยใหญ่
ผบE2294/2566 31 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 16.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายเดชา โพธิ์ชัยใหญ่
ผบE2295/2566 31 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 16.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายเดชา โพธิ์ชัยใหญ่
ผบE2296/2566 31 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 16.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายเดชา โพธิ์ชัยใหญ่
ผบE2297/2566 31 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 16.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายเดชา โพธิ์ชัยใหญ่
ผบE2298/2566 31 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 16.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายเดชา โพธิ์ชัยใหญ่
ผบE2306/2566 29 พฤษภาคม 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 8.3 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นายประวิทย์ ศรีมาฤทธิ์
ผบE2309/2566 29 พฤษภาคม 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นายประวิทย์ ศรีมาฤทธิ์
ผบE2312/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 10.3 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายวศุ วรรณปะโค
ผบE2318/2566 30 พฤษภาคม 2566 ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยานฯ 9.3 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นายธนยศ สาริบุตร
ผบE2328/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นายณรงค์ชัย ผดาศรี
ผบE2329/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายณรงค์ชัย ผดาศรี
ผบE2330/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายณรงค์ชัย ผดาศรี
ผบE2331/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นายณรงค์ชัย ผดาศรี
ผบE2332/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นายณรงค์ชัย ผดาศรี
ผบE2333/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายณรงค์ชัย ผดาศรี
ผบE2334/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายณรงค์ชัย ผดาศรี
ผบE2335/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายณรงค์ชัย ผดาศรี
ผบE2336/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายณรงค์ชัย ผดาศรี
ผบE2337/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นายณรงค์ชัย ผดาศรี
ผบE2348/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นางสาวชาลิสา ศุภโกศล
ผบE2349/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายเกียรติขจร นาคสุด
ผบE2350/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 9 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายเกียรติขจร นาคสุด
ผบE2351/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นางสาวสารินา หาบยุโซะ
ผบE2352/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นางสาวสารินา หาบยุโซะ
ผบE2353/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นางสาวสารินา หาบยุโซะ
ผบE2354/2566 29 พฤษภาคม 2566 นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน 13.3 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นางสาวสารินา หาบยุโซะ

พัฒนาโดย นายวีระยุทธ ประชุมรักษ์  พนักงานคอมพิวเตอร์
ประจำศาลแขวงอุบลราชธานี
หากโปรแกรมมีปัญหา กรุณาโทร 0876188331

free counter