appbook
Displaying 101 - 150 of 1484
หมายเลขคดีดำที่/พศ วันนัดพิจารณา นัดมาทำไม เวลา ห้องพิจารณาคดี ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (Line) ชื่อทนาย
ผบ1876/64 17 มกราคม 2565 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายเกียรติขจร นาคสุด
ผบ1877/64 17 มกราคม 2565 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายเกียรติขจร นาคสุด
ผบ1893/64 20 มกราคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นายประธาน รินไธสง
ผบ1901/64 17 มกราคม 2565 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายเกียรติขจร นาคสุด
ผบ1907/64 20 มกราคม 2565 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นางสาววิรัณรัฎน์ สุโคตร
ผบ1908/64 20 มกราคม 2565 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นางสาววิรัณรัฎน์ สุโคตร
ผบ1932/64 20 มกราคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 8.3 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายกฤตย์ษณพล ทวีเกียรติภูมิ
ผบ1933/64 20 มกราคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 8.3 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายกฤตย์ษณพล ทวีเกียรติภูมิ
ผบ1934/64 20 มกราคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 8.3 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายกฤตย์ษณพล ทวีเกียรติภูมิ
ผบ1949/64 20 มกราคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายณัทนิติ มหามาลาชัย
ผบ1950/64 20 มกราคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายณัทนิติ มหาลาชัย
ผบ1951/64 20 มกราคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายนัทนิติ มหาลาชัย
ผบ1952/64 20 มกราคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายนัทนิติ มหาลาชัย
ผบ1953/64 20 มกราคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายณัทนิติ มหาลาชัย
ผบ1974/64 20 มกราคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายไมตรี สิงห์ทอง
ผบ2022/64 20 มกราคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายวีระยุทธ เกศรินหอมหวล
ผบ2040/64 20 มกราคม 2565 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาวอัมภิกา เรืองฤทธิ์
ผบ2041/64 20 มกราคม 2565 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นางสาววิรัณรัฎน์ สุโคตร
ผบ2042/64 20 มกราคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 16.3 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายพรรธ์กรณ์ ไสวดี
ผบ2050/64 20 มกราคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 16.3 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายศราวุฒิ อุวิทัต
ผบ2051/64 20 มกราคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 16.3 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นายศราวุฒิ อุวิทัต
ผบ2062/64 20 มกราคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 16.3 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นายพศิน โภคพันธ์
ผบ2063/64 20 มกราคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 16.3 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นายพศิน โภคพันธ์
ผบ2064/64 20 มกราคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 16.3 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นายพศิน โภคพันธ์
ผบ2065/64 20 มกราคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 16.3 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายกฤติเดช ชินฉัตร์
ผบ2066/64 20 มกราคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 16.3 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายกฤติเดช ชินฉัตร์
ผบ2067/64 20 มกราคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 16.3 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายกฤติเดช ชินฉัตร์
ผบ2068/64 20 มกราคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 16.3 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายกฤติเดช ชินฉัตร์
ผบ2069/64 20 มกราคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 16.3 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายกฤติเดช ชินฉัตร์
ผบ2070/64 20 มกราคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 16.3 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายกฤติเดช ชินฉัตร์
ผบ2071/64 20 มกราคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 16.3 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายกฤติเดช ชินฉัตร์
ผบ2072/64 20 มกราคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 16.3 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายกฤติเดช ชินฉัตร์
ผบ2081/64 20 มกราคม 2565 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นายรุ่งเรือง แก่นอาสา
ผบ2961/63 ฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค3 9 นางสาวลัดดาวัลย์ เนตรหาญ
ผบ333/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายอรรถสิทธิ์ โรจน์ประทักษ์
ผบ40/64 17 มกราคม 2565 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นางสาวเยาวลักษณ์ ตุ้มทอง
ผบ419/64 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9.3 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นางนิภานันท์ ทยุติธร
ผบ476/64 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 10 http://line.me/ti/g/BILVRqpJYd นายธีรภัทร บุญญาธิการ
ผบ5042/63 ฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค3 9 นางสาวรสนาวรรณ โพธิ์จันทร์
ผบ5060/63 ฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค3 9 นายรัตนะ จันทร์ทรง
ผบ5451/63 ฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค3 9 นายเกียรติศักดิ์ แกมนิล
ผบ5461/63 นัดฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ 9 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นางสาวรสนาวรรณ โพธิ์จันทร์
ผบ55/64 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาวเยาวลักษณ์ ตุ้มทอง
ผบ557/64 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 10 http://line.me/ti/g/BILVRqpJYd นายณัฐพงษ์ ศิริแก้ว
ผบ5581/63 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายสมควรโชค แก่นแก้ว
ผบ56/64 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาวเยาวลักษณ์ ตุ้มทอง
ผบ5784/63 ฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค3 9 นายบรรจง นนทบุตร
ผบ579/64 นัดพิจารณา 9 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นางสาวเยาวลักษณ์ ตุ้มทอง
ผบ5995/63 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 14.3 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายเทวฤทธิ์ ดีสองชั้น
ผบ5996/63 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 14.3 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายเทวฤทธิ์ ดีสองชั้น

พัฒนาโดย นายวีระยุทธ ประชุมรักษ์  พนักงานคอมพิวเตอร์
ประจำศาลแขวงอุบลราชธานี
หากโปรแกรมมีปัญหา กรุณาโทร 0876188331

free counter