appbook
Displaying 501 - 550 of 1484
หมายเลขคดีดำที่/พศ วันนัดพิจารณา นัดมาทำไม เวลา ห้องพิจารณาคดี ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (Line) ชื่อทนาย
ผบE3194/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายเกียรติศักดิ์ แกมนิล
ผบE3195/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายเกียรติศักดิ์ แกมนิล
ผบE3196/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายเกียรติศักดิ์ แกมนิล
ผบE3197/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายเกียรติศักดิ์ แกมนิล
ผบE3198/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายเกียรติศักดิ์ แกมนิล
ผบE3199/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายเกียรติศักดิ์ แกมนิล
ผบE3200/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายเกียรติศักดิ์ แกมนิล
ผบE3201/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายเกียรติศักดิ์ แกมนิล
ผบE3202/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายเกียรติศักดิ์ แกมนิล
ผบE3203/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายเกียรติศักดิ์ แกมนิล
ผบE3204/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายเกียรติศักดิ์ แกมนิล
ผบE3205/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายณรงค์ชัย ผดาศรี
ผบE3206/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายณรงค์ชัย ผดาศรี
ผบE3207/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายณรงค์ชัย ผดาศรี
ผบE3208/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายณรงค์ชัย ผดาศรี
ผบE3209/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายณรงค์ชัย ผดาศรี
ผบE3210/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายณรงค์ชัย ผดาศรี
ผบE3211/2564 ฟังคำพิพากษา 10 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นางสาวชญานิศ วิลาวรรณ
ผบE3211/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 10.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นางสาวชญานิศ วิลาวรรณ
ผบE3212/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 10.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นางสาวชญานิศ วิลาวรรณ
ผบE3213/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 10.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นางสาวชญานิศ วิลาวรรณ
ผบE3214/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 11 http://line.me/ti/g/eZmp9SXRRY นายทศพร วงษ์สังข์
ผบE3215/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นายธนยศ สาริบุตร
ผบE3216/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายสถิตย์ เข็มสันเทียะ
ผบE3218/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายสถิตย์ เข็มสันเทียะ
ผบE3219/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายสถิตย์ เข็มสันเทียะ
ผบE3220/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายสถิตย์ เข็มสันเทียะ
ผบE3221/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายสถิตย์ เข็มสันเทียะ
ผบE3222/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายสถิตย์ เข็มสันเทียะ
ผบE3223/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายสถิตย์ เข็มสันเทียะ
ผบE3224/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายสถิตย์ เข็มสันเทียะ
ผบE3225/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายสถิตย์ เข็มสันเทียะ
ผบE3226/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นางนิภานันท์ ทยุติธร
ผบE3227/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นางนิภานันท์ ทยุติธร
ผบE3228/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายณรงค์ชัย ผดาศรี
ผบE3229/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายไพบูลย์ ส่งสัมพันธ์สกุล
ผบE3230/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 11 http://line.me/ti/g/eZmp9SXRRY นายสุเนตร จันทร
ผบE3231/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 11 http://line.me/ti/g/eZmp9SXRRY นายสุเนตร จันทร
ผบE3232/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายวุฒิศักดิ์ บรรจงสุทธิ์
ผบE3233/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายวุฒิศักดิ์ บรรจงสุทธิ์
ผบE3234/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายวุฒิศักดิ์ บรรจงสุทธิ์
ผบE3235/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายวุฒิศักดิ์ บรรจงสุทธิ์
ผบE3236/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายวุฒิศักดิ์ บรรจงสุทธิ์
ผบE3237/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายวุฒิศักดิ์ บรรจงสุทธิ์
ผบE3238/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายวุฒิศักดิ์ บรรจงสุทธิ์
ผบE3239/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายวุฒิศักดิ์ บรรจงสุทธิ์
ผบE3240/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นายวุฒิศักดิ์ บรรจงสุทธิ์
ผบE3241/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นายวุฒิศักดิ์ บรรจงสุทธิ์
ผบE3400/2564 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 นางสาว เยาวลักษณ์ ตุ้มทอง
ผบE3404/2564 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 นางสาว เยาวลักษณ์ ตุ้มทอง

พัฒนาโดย นายวีระยุทธ ประชุมรักษ์  พนักงานคอมพิวเตอร์
ประจำศาลแขวงอุบลราชธานี
หากโปรแกรมมีปัญหา กรุณาโทร 0876188331

free counter