appbook
Displaying 1 - 50 of 1542
หมายเลขคดีดำที่/พศ วันนัดพิจารณา นัดมาทำไม เวลา ห้องพิจารณาคดี ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (Line) ชื่อทนาย
ผบ ก5/64 ไต่สวนคำร้อง 13 นายพิเชษฐ์ นามศิริ
ผบ ขช12/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายกฤติเดช ชินฉัตร์
ผบ ขช13/64 ไต่สวนคำร้อง 13.3 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นางสาวรุ่งฤทัย รักษาสี
ผบ ขช14/64 ไต่สวนคำร้อง 9 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM -
ผบ ขช15/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 8.3 11 http://line.me/ti/g/eZmp9SXRRY นายวีระยุทธ เกศรินหอมหวล
ผบ ขช27/64 นัดไต่สวนคำร้อง 9 นายสุภณัฐ บุญแสง
ผบ ขช31/64 ไต่สวนคำร้อง 9 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายพิเศษ หมุนสิงห์
ผบ ขช33/64 ฟังคำสั่ง 9 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นายพุฒา เชื้อชัย
ผบ ขช41/64 นัดพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ 9 นายจักรพงษ์ บุ่งหวาย
ผบ ขช42/64 ไต่สวนคำร้อง 13 นายวุฒิชัย ทีปิวัฒน์
ผบ ขช43/64 ไต่สวนคำร้อง 13 นายวุฒิชัย ทีปิวัฒน์
ผบ ขช45/64 ไต่สวนคำร้อง 13 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายยุทธนา อารีรมย์
ผบ ขช5/64 ไต่สวนคำร้อง 13.3 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นายกฤตย์ษณพล ทวีเกียรติภูมิ
ผบ ขช50/64 ไต่สวนคำร้อง 9 11 http://line.me/ti/g/eZmp9SXRRY นายสมัย พิจารณ์
ผบ ขช51/64 ไต่สวนคำร้อง 9 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd -
ผบ ขช54/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายบุญทรัพย์ อักโข
ผบ ขช55/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นายบุญทรัพย์ อักโข
ผบ ขช57/63 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายกฤติเดช ชินฉัตร์
ผบ ขช59/63 ไต่สวนคำร้อง 8.3 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM -
ผบ ขช61/63 ไต่สวนคำร้อง 9 10 http://line.me/ti/g/BILVRqpJYd นายวรวิทย์ กองแก้ว
ผบ ฉ10/64 ไต่สวนคำร้อง 9 นายปริวัตร บ้านใหม่
ผบ ฉ13/64 ไต่สวนคำร้อง 13.3 นายเจฎพงษ์ จรูญเพ็ญ
ผบ ฉ14/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 8.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายเสกสรร คำภักดี
ผบ ฉ15/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 8.3 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายเสกสรร คำภักดี
ผบ ฉ16/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายวุฒิชัย ทีปิวัฒน์
ผบ ฉ30/63 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 10 http://line.me/ti/g/BILVRqpJYd นายวทัญญู วันอุทัยศิริ
ผบ ถ1/62 ฟังคำสั่งศาลฎีกา 9 นายนิธิพัฒน์ ศรีธัญรัตน์
ผบ ส12/64 ไต่สวนคำร้อง 9 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นายสายฝน เหล่ามา
ผบ ส125/63 นัดไต่สวนคำร้อง/นัดพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ 9 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นางสาวอัมภิกา เรืองฤทธิ์
ผบ ส15/64 ไต่สวนคำร้อง (อิเล็กทรอกนิกส์) 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นางสาวอัมภิกา เรืองฤทธิ์
ผบ ส20/64 ไต่สวนคำร้อง 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นางสาวอัมภิกา เรืองฤทธิ์
ผบ ส24/64 ไต่สวนคำร้อง 9 นายวัชระ ปัญญารัตนสุข
ผบ ส25/64 ไต่สวนคำร้อง 9 นายวัชระ ปัญญารัตนสุข
ผบ ส26/64 ไต่สวนคำร้อง 9 นายวัชระ ปัญญารัตนสุข
ผบ ส27/64 ไต่สวนคำร้อง 9 นายวัชระ ปัญญารัตนสุข
ผบ ส28/64 ไต่สวนคำร้อง 9 นายพิสิษฐ์ ตรัยเจริญเมธากุล
ผบ ส29/64 ไต่สวนคำร้อง 13.3 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นายยุทธนา อารีรมย์
ผบ ส30/64 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13 นายวชิรพงศ์ รัตนานนท์
ผบ ส34/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นางสาวอุไรวรรณ ช่วยสถิตย์
ผบ ส35/64 ไต่สวนคำร้อง 9 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายสมัย พิจารณ์
ผบ ส36/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นางสาวอัมภิกา เรืองฤทธิ์
ผบ ส8/64 นัดไต่สวนคำร้อง/นัดพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ 9 11 http://line.me/ti/g/eZmp9SXRRY นางสาวอัมภิกา เรืองฤทธิ์
ผบ.12617/61 ไต่สวนคำร้อง 13.3 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นายเทวินทร์ เวียงยา
ผบ.1934/59 ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ 9.3 -
ผบ.631/54 ไต่สวนคำร้อง 9 -
ผบ.8071/61 ไต่สวนขอลดการอายัดเงินปันผล 9 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายสุเนตร แก้วอมตวงศ์
ผบ1000/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายธนฉัตร วิทยาขาว
ผบ1014/64 ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยานฯ 9 นายนฤชา นวภาณพงษ์
ผบ1016/64 ถอนฟ้อง/สืบพยานโจทก์ 9 นายนฤชา นวภาณพงษ์
ผบ1019/64 ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยานฯ 9 นายนฤชา นวภาณพงษ์

พัฒนาโดย นายวีระยุทธ ประชุมรักษ์  พนักงานคอมพิวเตอร์
ประจำศาลแขวงอุบลราชธานี
หากโปรแกรมมีปัญหา กรุณาโทร 0876188331

free counter