appbook
ชื่อทนาย
Displaying 1 - 50 of 486
หมายเลขดำที่/พศ วันนัดพิจารณา นัดมาทำไม เวลา ห้องพิจารณาคดี ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (Line) ชื่อทนาย
ผบ ก6/66 31 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนคำร้อง 9 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นางสาวศิริบูรณ์ คูณมี
ผบ ข3/66 29 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนคำร้อง 13.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายรัชชานนท์ มหาราช
ผบ ขช15/66 29 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนคำร้อง 9 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายพุฒา เชื้อชัย
ผบ ขช17/66 29 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนคำร้อง 9 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นายนฤภัย จันทร์เพ็ญ
ผบ ฉ13/66 30 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนคำร้อง 9 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นายภานุวัชร พรหมงาม
ผบ ฉ14/66 29 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนคำร้อง 9 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายศุภฤกษ์ พันธ์คำ
ผบ ฉ15/66 31 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนคำร้อง 9 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายปฐมพงศ์ บัวใหญ่รักษา
ผบ ฉ16/66 31 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนคำร้อง 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายปฐมพงศ์ บัวใหญ่รักษา
ผบ ฉ17/66 31 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนคำร้อง 9 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นางสาวศิริบูรณ์ คูณมี
ผบ ฉ6/66 29 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนมูลฟ้อง 13.3 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นายดำรงศักดิ์ นิลศรี
ผบ ส259/66 29 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนคำร้อง 9 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายพิทยา บุญอินทร์
ผบ ส261/66 29 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนคำร้อง 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายพิทยา บุญอินทร์
ผบ ส262/66 29 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนคำร้อง 9 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นายพิทยา บุญอินทร์
ผบ ส263/66 29 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนคำร้อง 9 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายพิทยา บุญอินทร์
ผบ ส264/66 29 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนคำร้อง 9 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นายพิทยา บุญอินทร์
ผบ ส265/66 29 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนคำร้อง 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายพิทยา บุญอินทร์
ผบ ส266/66 29 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนคำร้อง 9 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายพิทยา บุญอินทร์
ผบ ส267/66 30 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนคำร้อง 13 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นายณรงค์ชัย ผดาศรี
ผบ ส268/66 29 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนคำร้อง 9 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายอภิชาต สุพิชญ์
ผบ ส269/66 29 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนคำร้อง 13 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายวุฒิศักดิ์ บรรจงสุทธิ์
ผบ ส270/66 29 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนคำร้อง 13 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายวุฒิศักดิ์ บรรจงสุทธิ์
ผบ ส271/66 29 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนคำร้อง 13 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายวุฒิศักดิ์ บรรจงสุทธิ์
ผบ ส272/66 29 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนคำร้อง 13 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายวุฒิศักดิ์ บรรจงสุทธิ์
ผบ ส273/66 29 พฤษภาคม 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายวุฒิศักดิ์ บรรจงสุทธิ์
ผบ ส274/66 29 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนคำร้อง 13 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นายวุฒิศักดิ์ บรรจงสุทธิ์
ผบ ส275/66 29 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนคำร้อง 13 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายวุฒิศักดิ์ บรรจงสุทธิ์
ผบ ส276/66 29 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนคำร้อง 13 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นายวุฒิศักดิ์ บรรจงสุทธิ์
ผบ ส277/66 29 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนคำร้อง 13 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายวุฒิศักดิ์ บรรจงสุทธิ์
ผบ ส278/66 29 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนคำร้อง 13 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายวุฒิศักดิ์ บรรจงสุทธิ์
ผบ ส279/66 29 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนคำร้อง 13 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นายวุฒิศักดิ์ บรรจงสุทธิ์
ผบ ส280/66 29 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนคำร้อง 13 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นายวุฒิศักดิ์ บรรจงสุทธิ์
ผบ ส281/66 29 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนคำร้อง 13 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นายวุฒิศักดิ์ บรรจงสุทธิ์
ผบ ส282/66 29 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนคำร้อง 13 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นายวุฒิศักดิ์ บรรจงสุทธิ์
ผบ.1313/55 29 พฤษภาคม 2566 ไต่สวนคำร้องและคำคัดค้าน 9 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R -
ผบ105/66 29 พฤษภาคม 2566 ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยานฯ 9.3 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นายวุฒิชัย ทีปิวัฒน์
ผบ14/66 29 พฤษภาคม 2566 ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยานฯ 9.3 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นายสำเริง วงศ์คำพันธ์
ผบ337/66 29 พฤษภาคม 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9.3 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายวุฒิชัย ทีปิวัฒน์
ผบ339/66 29 พฤษภาคม 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13.3 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นางสาวรสนาวรรณ โพธิ์จันทร์
ผบ340/66 29 พฤษภาคม 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13.3 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นางสาวรสนาวรรณ โพธิ์จันทร์
ผบ341/66 29 พฤษภาคม 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13.3 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นางสาวรสนาวรรณ โพธิ์จันทร์
ผบ342/66 29 พฤษภาคม 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นางสาวรสนาวรรณ โพธิ์จันทร์
ผบ343/66 29 พฤษภาคม 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นางสาวรสนาวรรณ โพธิ์จันทร์
ผบ344/66 29 พฤษภาคม 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13.3 5 https://line.me/R/ti/g/M-ML4ycL_R นางสาวรสนาวรรณ โพธิ์จันทร์
ผบ345/66 29 พฤษภาคม 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นางสาวรสนาวรรณ โพธิ์จันทร์
ผบ373/66 29 พฤษภาคม 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9.3 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายวุฒิชัย ทีปิวัฒน์
ผบ381/66 31 พฤษภาคม 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13.3 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายนัฏฐกรณ์ โพธิสาขา
ผบ382/66 31 พฤษภาคม 2566 สืบพยานโจทก์-จำเลย 9 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นายวีระยุทธ เกศรินหอมหวล
ผบ431/66 30 พฤษภาคม 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายวุฒิชัย ทีปิวัฒน์
ผบ432/66 30 พฤษภาคม 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นายวุฒิชัย ทีปิวัฒน์
ผบ433/66 30 พฤษภาคม 2566 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 9 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นายวุฒิชัย ทีปิวัฒน์

พัฒนาโดย นายวีระยุทธ ประชุมรักษ์  พนักงานคอมพิวเตอร์
ประจำศาลแขวงอุบลราชธานี
หากโปรแกรมมีปัญหา กรุณาโทร 0876188331

free counter