appbook
Displaying 1 - 50 of 1484
หมายเลขคดีดำที่/พศ วันนัดพิจารณา นัดมาทำไม เวลา ห้องพิจารณาคดี ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (Line) ชื่อทนาย
ผบ ขช63/64 17 มกราคม 2565 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นายอภิชาติ สุพิชญ์
ผบ ขช64/64 17 มกราคม 2565 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นายอภิชาติ สุพิชญ์
ผบ ขช65/64 17 มกราคม 2565 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายกิตติพงษ์ ศิริแก้ว
ผบ ขช66/64 17 มกราคม 2565 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายกิตติพงษ์ ศิริแก้ว
ผบ ฉ13/64 18 มกราคม 2565 ไต่สวนคำร้อง 13.3 8 https://line.me/R/ti/g/AlAr8CBTlM นายเจฎพงษ์ จรูญเพ็ญ
ผบ ส124/63 24 มกราคม 2565 ไต่สวนคำร้อง 9 10 http://line.me/ti/g/BILVRqpJYd นายชิณณพัฒน์ ตะนังสูง
ผบ ส50/64 17 มกราคม 2565 นัดไต่สวนคำร้อง 9 3 http://line.me/ti/g/P0MRqPFPWY นายรัตนะ จันทร์ทรง
ผบ.631/54 17 มกราคม 2565 ฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 9 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd -
ผบ.9781/60 17 มกราคม 2565 ไต่สวน 9 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นายธนิศร์ คงชนะ
ผบ11998/62 18 มกราคม 2565 นัดไต่สวนคำร้อง 13.3 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นางสาวธนิษฐา พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผบ12483/62 17 มกราคม 2565 ไต่สวน 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นายวีระ โคตรสีหา
ผบ1388/62 17 มกราคม 2565 ไต่สวนคำร้อง 9 7 http://line.me/ti/g/Bn6VksMIfx นายสถิตย์ เข็มสันเทียะ
ผบ1448/64 18 มกราคม 2565 นัดพร้อม 9 6 http://line.me/ti/g/j_Rj_XKbCm นางปานฤดี สืบสาย
ผบ1632/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 นายนฤชา นวภาณพงษ์
ผบ1633/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 นายนฤชา นวภาณพงษ์
ผบ1634/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นางสาวณัฐรดา เรืองเสรี
ผบ1635/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นางสาวณัฐรดา เรืองเสรี
ผบ1636/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นางสาวณัฐรดา เรืองเสรี
ผบ1637/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นางสาวณัฐรดา เรืองเสรี
ผบ1638/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นางสาวณัฐรดา เรืองเสรี
ผบ1639/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นางสาวณัฐรดา เรืองเสรี
ผบ1640/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 9 4 http://line.me/ti/g/9jdHJyT1vM นายวีระยุทธ เกศรินหอมหวล
ผบ1641/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายณัฐวุฒิ วรรณพิมพ์
ผบ1642/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายณัฐวุฒิ วรรณพิมพ์
ผบ1643/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายณัฐวุฒิ วรรณพิมพ์
ผบ1644/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายณัฐวุฒิ วรรณพิมพ์
ผบ1645/64 ไกล่เกลี่ย สืบพยานฯ 13.3 11 http://line.me/ti/g/eZmp9SXRRY นายสถาพร สายเชื้อ
ผบ1646/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 นายวรโชติ พรหมนาม
ผบ1647/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นางสาวรสนาวรรณ โพธิ์จันทร์
ผบ1648/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นางสาวรสนาวรรณ โพธิ์จันทร์
ผบ1649/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นางสาวรสนาวรรณ โพธิ์จันทร์
ผบ1650/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 9 https://line.me/R/ti/g/A_NESdEnnd นางสาวรสนาวรรณ โพธิ์จันทร์
ผบ1651/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นางสาวรสนาวรรณ โพธิ์จันทร์
ผบ1652/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นางสาวรสนาวรรณ โพธิ์จันทร์
ผบ1653/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นางสาวรสนาวรรณ โพธิ์จันทร์
ผบ1654/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นางสาวรสนาวรรณ โพธิ์จันทร์
ผบ1654/64 ฟังคำพิพากษา 9 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นางสาวรสนาวรรณ โพธิ์จันทร์
ผบ1655/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นางสาวรสนาวรรณ โพธิ์จันทร์
ผบ1655/64 ฟังคำพิพากษา 9 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นางสาวรสนาวรรณ โพธิ์จันทร์
ผบ1656/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นางสาวรสนาวรรณ โพธิ์จันทร์
ผบ1656/64 ฟังคำพิพากษา 9 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นางสาวรสนาวรรณ โพธิ์จันทร์
ผบ1657/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นางสาวรสนาวรรณ โพธิ์จันทร์
ผบ1657/64 ฟังคำพิพากษา 9 2 http://line.me/ti/g/yhf0aKjnjv นางสาวรสนาวรรณ โพธิ์จันทร์
ผบ1658/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 13.3 1 https://line.me/R/ti/g/V9K1DWNnqO นางสาวรสนาวรรณ โพธิ์จันทร์
ผบ1659/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายวุฒิชัย ทีปิวัฒน์
ผบ1660/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายวุฒิชัย ทีปิวัฒน์
ผบ1661/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายฉัตรพล อนุกูล
ผบ1662/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นางสาวอัมภิกา เรืองฤทธิ์
ผบ1663/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นางสาวอัมภิกา เรืองฤทธิ์
ผบ1664/64 นัดพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ 16.3 นายกฤษ ดุจดำเกิง

พัฒนาโดย นายวีระยุทธ ประชุมรักษ์  พนักงานคอมพิวเตอร์
ประจำศาลแขวงอุบลราชธานี
หากโปรแกรมมีปัญหา กรุณาโทร 0876188331

free counter